Egzminy LKE do ŚK – co i jak.

1. Wypełnionych wniosków: Bardzo ważne! Nowe wnioski do egzaminu (wzór wypełnienia poniżej):

Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP

 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP nowy wzór (wypełnia instruktor
wydający Świadectwo ukończenia II Etapu – niezbędne do podejścia do egzaminu)

3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej, a także za wpisy i wydanie ŚK na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02–247 Warszawa

Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują się także na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Uwaga: Na egzamin należny wydrukować potwierdzenia przelewów. Pliki z potwierdzeniem przelewu np. PDF, pokazywane na urządzeniach mobilnych nie są honorowane.

Opłaty

Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym.
UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 82 zł
(imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1/pkt.4)

Opłata za egzamin praktyczny wynosi 66 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.2)

Opłata za egzamin praktyczny  dla pilota motoparalotni wynosi 95 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.3)

Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 66 zł
(imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2/pkt. 6.1)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów:

1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. http://finansowachata.pl

2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce. Poniżej przykład sprzętu do egzaminu na poszczególne uprawnienia:
PP – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep,
PPG – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, napęd z ważnym dopuszczeniem do lotów,
PPGG – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, wózek z napędem z ważnym dopuszczeniem do lotów.
TANDEM – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep, kopia orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej, a także za wpisy i wydanie ŚK (wydruk).
Na egzamin należny wydrukować potwierdzenia przelewów najlepiej dzień wcześniej. Pliki z potwierdzeniem przelewu pokazywane na urządzeniach mobilnych nie są honorowane.

Uprawnienia dodatkowe:

Wniosek o wpis kolejnych uprawnień (wzór wypełnienia poniżej):Wniosek o wpis kolejnych uprawnień

1. W przypadku gdy kandydat podczas pierwszego egzaminu LKE występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w wysokości 139 zł, oraz opłatę 55 zł za wpis uprawnienia do ŚK. Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 155 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 62 zł – tab 1 cześć II, pod część 2.2 pkt 8

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:

a. 232 zł za egzamin teoretyczny  (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1 pkt 5)
b. 155 zł za egzamin praktyczny  (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5)
c. 62 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK (imię i nazwisko/wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2 pkt 8)

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin praktyczny za wznowienie uprawnienia w kwocie 82 zł (za każde wznawiane uprawnienie) (imię i nazwisko/opłata za egzamin  praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7).

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 82 zł. (imię i nazwisko/opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7)

Z wymienionymi wyżej dokumentami można przystąpić do egzaminów.
Wszystkie informacje dotyczące dokumentów znajdują się również na stronie:
http://www.silp.paralotnie.pl w zakładce Egzaminowanie (uwaga należy sprawdzić z opłatami na stronie ULC).

Informacje praktyczne

jak poprawnie wypełnić wniosek oraz  wzory wypełnionych wniosków 37/lpl1 , 44/lpl1:

  • Wniosek drukujemy dwustronnie.
  • Wniosek musi być podpisany przez kandydata we wszystkich polach (Data i podpis kandydata) strona 2-3 wniosku.
  • Wniosek wypełniamy literami drukowanymi.
  • Wpisujemy miejscowość i datę.
  • X zaznaczamy na rodzaj uprawnienia lub uprawnień. Dotyczy to wniosku 37/LPL1 (PP, PPG, PPGG), lub w przypadku wniosku 44/LPL1 nazwę uprawnienia (PP, PPG, PPGG lub TANDEM), oraz podajemy numer dotychczasowego świadectwa kwalifikacji (np. PL.XXXXX.PGP)
  • Punkt 1 wypełniamy dane osobowe.
  • Punkt 2 wypełniamy adres zamieszkania tu podajemy także nr. telefonu do kontaktu i maila jeśli chcemy uzyskać informację o wysyłce świadectwa kwalifikacji.
  • Punkt 3 wniosku podajemy adres do korespondencji jeśli jest taki sam jak w punkcie 2 wniosku to wpisujemy skrót  jw.
  • Punkt 5 wniosku tutaj zaznaczamy informacje dotyczące  miejsca odbioru świadectwa kwalifikacji, wysyłka na adres korespondencyjny lub odbiór osobisty z delegatur terenowych. Uwaga nie wpisujemy tutaj adresów zagranicznych podajemy tylko krajowe.
  • Punkt 6 wniosku  informacja o dokumentach załączonych do wniosku, tu zaznaczamy X informacje o załącznikach.

wzór wypełnienia 37/LPL1

wzór wypełnienia 44/LPL1